Regulamin sklepu internetowego analizawlosa.com.pl

1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.analizawlosa.com.pl prowadzony jest przez Laboratorium Pierwiastków Śladowych. Analizy Włosa. s.j. z siedzibą w Warszawie 04-216, ul. Biskupia 38/6 wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000286503, NIP 113-269-00-48, REGON 141114272
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sprzedawcy. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji. 
 4. Niniejszy Regulamin, wszelkie prawa i obowiązki z niego wynikające, a także powstałe w trakcie realizacji zamówienia, podlegają prawu polskiemu. 
 5. Ceny towarów podane na Portalu są wyrażone w PLN, są kwotami brutto,  a podmiot nie jest płatnikiem VAT. 
 6. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem  i niniejszym regulaminem. 

2

Definicje

 1. Sprzedawca – Laboratorium Pierwiastków Śladowych. Analizy Włosa. s.j. z siedzibą w Warszawie 04-216, ul. Biskupia 38/6, NIP 113-269-00-48, REGON 141114272
 2. Strona internetowa – strona internetowa sprzedawcy prowadzona pod adresem www.analizawlosa.com.pl
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów.
 5. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową 
 6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 7. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym analizawlosa.com.pl
 8. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 9. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 10. Formularz analizy włosa – formularz dostępny w Sklepie, którego wypełnienie jest niezbędne do realizacji Usługi.
 11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty lub Usługi do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów lub opcji dodatkowych do Usługi
 12. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 13. Usługa – dostępna w Sklepie możliwość zamówienia wykonania kompleksowej analizy pierwiastkowej włosa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Próba – próbka włosów, na podstawie której wykonywana jest usługa i której prawidłowe pobranie i dostarczenie jest niezbędne do jej wykonania
 15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu lub Usługi zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: 04-216 Warszawa, ul. Biskupia 38/6.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@analizawlosa.com.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 22 879 81 62.
 4. Numer fax Sprzedawcy: 22 879 81 62.
 5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 23 1240 1037 1111 0010 1519 3345.

 

4

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień, niezbędne są: urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), włączona obsługa plików cookies, zainstalowany program FlashPlayer.
 2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

5

Zamówienia

 1. W celu złożenia zamówienia na Usługi/Produkty oferowane w Sklepie Klient zobowiązany jest wypełnić i wysłać drogą elektroniczną prawidłowo wypełniony elektroniczny formularz rejestracyjny. 
 2. Warunkiem przyjęcia otrzymanego zamówienia do realizacji jest podanie przez Klienta wszystkich informacji oznaczonych gwiazdką, które zawarto w formularzu zamówienia. 
 3. Wybór opcji „Kupuję i płacę” jest jednoznaczny z zamknięciem zamówienia i wiąże się z obowiązkiem zapłaty za wybrane Usługi/Produkty. 
 4. W momencie wyboru opcji „Kupuję i płacę”, zostaje zawarta między Sprzedawcą a Klientem umowa sprzedaży wymienionych na stronie usług/produktów
 5. Dla danego zamówienia wiążąca jest cena brutto obowiązująca w momencie jego złożenia. 
 6. Realizacja zamówienia następuje po zawarciu umowy, opłaceniu usługi  
  i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.  
 7. Sprzedawca ma możliwość wystawienia faktury bez VAT na prośbę Klienta. W związku z tym należy zaznaczyć odpowiednią pozycję (chcę otrzymać fakturę) w formularzu zamówienia. 

6

Realizacja Usługi

 

 1. Warunkiem wykonania Usługi jest dostarczenie prawidłowo pobranej próbki przez Klienta oraz wypełnionego Formularza analizy włosa.
 2. Instrukcja w zakresie prawidłowego pobierania próbek do badań oraz formularz dostępne są na stronie internetowej Sprzedającego analizawlosa.com.pl
 3. Na życzenie klienta pracownicy udzielają takiej informacji telefonicznie lub mailowo.
 4. Sprzedający realizuje usługę w oparciu o licencję International Trace elements Inc, . z siedzibą w USA, Teksas 75001, 4501 Sunbelt Drive, Addison.
 5. Na czas realizacji Usługi składa się dostarczenie prób do USA oraz wykonanie i opisanie badań, dlatego nie jest on określony z góry. O przybliżonym czasie realizacji Usługi Klient informowany jest ustnie, z wyłączeniem opcji dodatkowej dostępnej w Sklepie, po wykupieniu której klient otrzymuje wyniki w ustalonym

7

Metody dostawy oraz płatności

 

 1. Zakupione w Sklepie usługi wysyłane są do klienta w wersji elektronicznej, na podany w zamówieniu/ formularzu analizy włosa adres e-mailowy.
 2. Klient może zamówić dodatkowo płatną usługę, wymienioną na stronach sklepu w tym inny sposób dostawy Usługi
 3. Produkty wysyłane są przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską
 4. Koszt przesyłki na terenie Polski wynosi 25 zł. Koszt przesyłek zagranicznych ustalany jest indywidualnie.
 5. Odbiór produktów jak i Usług może nastąpić osobiście w siedzibie Sprzedawcy po wcześniejszym umówieniu. O gotowości Produktu/Usługi do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 6. Informacja o dostępności Produktu/Usługi oraz opcji dodatkowych widoczna jest na stronie Internetowej Sklepu podczas składania zamówienia
 7. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

8

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po dokonaniu zakupu w Sklepie internetowym w przypadku zakupu Produktów oraz w momencie otrzymania przez Sprzedającego próby wraz Formularzem Analizy włosa.
 2. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zakupu – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 3. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie
 4. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego o gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 5. Dostawa Produktu/Usługi odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 6. Dostawa Produktu/Usługi do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego.
 7. Możliwa jest dostawa Produktu/Usługi poza granicę Polski po indywidualnych ustaleniach jej sposobu oraz kosztów.
 8. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

9

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni od dnia zakupu odstąpić od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość bez podania jakiejkolwiek przyczyny (Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827) jeżeli poinformuje o rezygnacji i nie dostarczy próbki do Sprzedającego.
 2. Dostarczenie próbki do Sprzedającego jest równoznaczne z rezygnacją z prawa do odstąpienia od umowy.
 3. Oświadczenie o rezygnacji może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu   umowy lub inny  jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem.
 8. Konsument powinien odesłać nienaruszony i nieotwarty Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy.
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 2. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 3. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
 4. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

10

Reklamacja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. Przy zgłoszeniu reklamacji Klient powinien podać niezbędne dane kontaktowe i opis sprawy, jak również wskazanie, czego Klient się domaga.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, wskazując czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją uwzględnić lub informując o braku podstaw do uwzględnienia reklamacji wraz z uzasadnieniem odmownego stanowiska. Odpowiedź na reklamację Sprzedający przesyła Klientowi drogą elektroniczną lub za pośrednictwem poczty.
 5. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres Sprzedawcy.
 6. Ze względu na swój indywidualny charakter, reklamacji nie podlega Usługa oferowana przez Sprzedającego.

11

Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 

 1. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej  z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy. 
 2. W wypadku Kupujących nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży. 
 3. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą,  a Kupującym/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.  

 

12

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego są:
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, udostępnia się zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą udostępnia się zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 6. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym z zakupu Usługi udostępnia się zebrane dane osobowe Klienta licencjonodawcy tj. International Trace Elements Elements Labs. Inc.
 7. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 9. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych Klienta zawiera Polityka Prywatności dostępna stronie internetowej Sprzedawcy.

13

Postanowienia końcowe

 1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie.
 2. Zmieniona wersja Regulaminu obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronach internetowych Sprzedającego.
 3. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu. 
 4. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. 
 5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Koszyk

0

Brak produktów w koszyku

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dowiedz się więcej.